L’Economia Circular: el model per al desenvolupament sostenible de la Quarta Revolució industrial

Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU
L'Economia Circular: el model per al desenvolupament sostenible de la Quarta Revolució industrial

La Quarta Revolució Industrial, impulsada per la transformació digital i la implantació de la Indústria 4.0, ens planteja com a societat el desafiament d’acceptar el canvi dels models de producció, consum i distribució que ens porta des d’un model lineal cap a una economia circular en el que es prioritza el desenvolupament sostenible i socialment responsable.

El desenvolupament sostenible tracta d’aconseguir la satisfacció de les necessitats actuals d’una població sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves, garantint l’equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. Actua seguint el principi que no es poden esgotar els recursos disponibles de forma indiscriminada, cal protegir els mitjans naturals garantint la igualtat d’oportunitats. Per això és el principi rector per al desenvolupament mundial a llarg termini, tal com ho recull l’Agenda 2030 en la qual s’estableixen els 17 objectius d’aplicació universal que regeixen els esforços dels països per aconseguir un món sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU

La transformació digital, una oportunitat per al canvi cap a l’economia circular

L’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció dels elements. Advoca per utilitzar la major part de materials biodegradables possibles en la fabricació de béns de consum perquè aquests puguin tornar a la natura sense causar danys mediambientals a l´esgotar la seva vida útil.

L’economia circular té com a objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia, …) es mantinga en l’economia durant el major temps possible reduint al mínim la generació de residus. Es tracta de passar d’un model d’economia lineal, basat en “prendre-fabricar-consumir-eliminar”, a una nova economia circular basada en el principi de « tancar el cicle de vida » dels productes, els serveis, els residus, els materials , l’aigua i l’energia.

En l’economia circular, la convergència digitalització-sostenibilitat està produint una transformació en tres àrees que influeixen en les condicions del mercat:

  • Invertir digitalment per a un futur sostenible: A mesura que creix l’evidència que les activitats relacionades amb la sostenibilitat són importants per a l’èxit financer d’una empresa, als inversors cada vegada els preocupa més el rendiment de la gestió mediambiental i social.
  • Ciutats intel·ligents: Els proveïdors de tecnologia, els proveïdors de dades i els governs de les ciutats estan utilitzant tecnologies digitals per explorar noves formes col·laboratives per millorar les condicions de vida sostenibles i reduir els costos.
  • El futur de la demanda i el comportament dels consumidors: el consumidor és cada vegada més conscient de les causes i les conseqüències del canvi climàtic i la seva estreta relació amb el model econòmic lineal. Això fa que augmenti el consum de productes provinents de l’economia circular doncs amb això contribueix al desenvolupament sostenible.

 

Ciclo del Modelo de Economía Circular

És un fet que la implantació de les tecnologies, mitjançant la transformació digital, és una oportunitat perquè les empreses impulsen el canvi cap al model d’Economia Circular, ja que possibiliten fer les coses d’una manera diferent a com es venien fent fins ara, ens ofereixen noves oportunitats:

  • La creació de valor per a clients.
  • La diferenciació de l’empresa en un entorn cada vegada més competitiu.
  • Una optimització de les operacions actuals en un entorn basat en l’eficiència i la sostenibilitat.

Aquesta nova visió estratègica de l’empresa basada en la necessitat de ser més eficients en tots els processos i integrar i repensar el model de negoci és clau per a una supervivència empresarial a mig i llarg termini.

És el moment perquè cada empresa es pregunte què suposarà per a ella la Quarta Revolució Industrial, com implementarà el seu procés de transformació digital que el porte a la Indústria 4.0 i així definir el seu propi model de transició cap a l’Economia Circular.