282528376

Projectes Experimentals i Diagnòstic Territorial

Actaio s’inclou en el Programa de Foment dels Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local que impulsa la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en la Comunitat Valenciana.

Anàlisi realitzat sobre la situació territorial, laboral i formativa de les comarques.

Conclusions:

 

A nivell polític:

Teixit econòmic:

  • Diversificació industrial: en el territori han predominat els sectors tradicionals del tèxtil i el joguet, però a conseqüència de les diverses crisis travessades, el territori ha sabut realitzar una diversificació cap a altres sectors com a cosmètica, alimentària, productes farmacèutics, fabricació de maquinària, mecànica, plàstic, injecció de plàstics, cartonatges, cautxú, arts gràfiques, química, vidre, disseny i serveis.
  • Col·laboració empresarial tant amb empreses de sectors complementaris com amb empreses del mateix sector. Per a això es fa necessari un canvi cultural.
  • Envelliment de la població el que origina un problema en el relleu generacional de les empreses.
  • Fugida de talent. Cal generar ocupacions de qualitat per a retindre el talent, evitant la seua fugida i amb això un despoblament del territori.​
  • Professionalització dóna la gestió empresarial i lideratge.
  • Problema: excessiva burocratització en l'àmbit públic.

Formació:

  • Dignificar la Formació Professional.
  • Adaptació curricular dels continguts de la formació reglada.
  • Augmentar i potenciar la comunicació entre els agents empresarials i els centres de formació. Creació d'un grup de treball.
  • Formacions amb ocupabilitat que no s'omplin i formació amb baixa ocupabilitat que sí que s'omplin.
  • La formació per l'ocupació, sense oblidar els sectors tradicionals, també ha d'adaptar-se, incorporant branques que tinguen a veure amb les noves tecnologies, informàtica, energia renovable
  • La formació per l'ocupació hauria de tindre major flexibilitat per a adaptar els continguts a la realitat empresarial.

Innovació:

Jaciments d’ocupació:

Propostes i Estratégies del Diagnòstic Territorial

En finalitzar es van plantejar, entre unes altres, les propostes i estratègies:

Innovar per a potenciar l'ocupabilitat

Es marca com a objectiu el millorar l'ocupabilitat de la població desocupada a través de mesures actives per a incrementar la taxa d'ocupació, impulsant la formació i fomentant l'esperit empresarial i de l'emprenedoria. A més es comparteixen entre els signants de l'acord, les metodologies d'intervenció, experiències i recursos.

Accions:

  • Servei d'orientació per l'ocupació, individual i grupal, en les localitats d'Alcoi, Ibi i Ontinyent.
  •  Pla de formació segons la detecció de necessitats formatives adequades per a l’ocupabilitat de les persones.
  • Guia de recursos de l'emprenedoria de tot el territori.
  • Banc de naus i terrenys industrial de tot el territori.

 

Formació, innovació i Indústria 4.0

Es treballa cap als objectius d'impulsar i difondre les possibilitats de la Indústria 4.0 adaptada en el territori, promocionar la Formació Professional i potenciar la comunicació entre els diferents agents empresarials, socials i ajuntaments. A més es busca promocionar la formació especialitzada i fer accessible la informació sobre ocupabilitat a la ciutadania.

Accions:

  • Realització de trobades empresarials: la formació per l'empresa, l'FP Dual, la Indústria 4.0 i taula de reindustrialització.
  • Realització de tallers sobre competències transversals de la Indústria 4.0
  • Elaboració del “Mapa de la Formació en Ocupacions” per a localitzar fácilment l'oferta formativa en el territori.
  • Realització de documents informatius sobre els serveis d'ocupació i captació del talent per a persones desocupades, treballadores i empreses. “Mapa de Serveis de l'Ocupació i Captació de Talent”.
  • Realització de guies pràctiques sobre formació professional i cerca de treball.
  • Creació del nom i Identitat de marca “Actaio”. Inici d'estratègia de màrqueting i comunicació en xarxes socials i realització de la web.

El canvi dels models: Formació, innovació i integració.

Els objectius en aquest projecte s'encaminen a fomentar la Formació Professional en el territori i la qualificació dels col·lectius més desfavorits davant l'ocupació. D'altra banda s'actua per a posar en valor entre les empreses el seu paper en la cohesió social i en el desenvolupament socioeconòmic, a més de fomentar la innovació social com a fórmula per l'emprenedoria.

Accions:

  • Programa d'activitats de difusió i sensibilització dirigides a tota la comunitat educativa en els nivells de 3r i 4t ESO i Batxillerat: professorat, alumnat i famílies, “Sé el que vulgues ser, se FP”.
  • Xarrades per al foment de l’FP i ttrencar estereotips de gènere en les decisions laborals i formatives.
  • Programa per l'apoderament personal i professional de dones desocupades majors de 45 anys, i impulsar la seua inserció laboral, “Dones talent up”.
  • Tallers per a aprendre habilitats digitals bàsiques necessàries per a la cerca de treball.
  • Itinerari formatiu per a millorar les tàctiques i habilitats personals per a trobar treball, “Llança't a l'ocupació”.
  • Tallers de caràcter puntual i específic per a aprofundir en competències sobre: Marca personal, networking, habilitats de comunicació, dinàmiques d'equip per a processos de selecció, ocupació pública i emprenedoria.

Formació professional, innovació i adaptació al MEDI

Durant el temps que va durar aquest projecte es van realitzar accions encaminades a continuar potenciant la formació professional, desenvolupant ocupabilitat en les persones desocupades, impulsant la innovació social i fent costat al teixit empresarial en la seua responsabilitat social davant les necessitats de qualificació de les persones en el territori. També es va treballar per a aprofitar els recursos del territori ampliant la xarxa de contactes d’agentes socials cap a la resta de municipis de les dues àrees funcionals.

Accions:

  • Programa d'activitats de difusió i sensibilització cap a l’FP dirigides a tota la comunitat educativa en els nivells de 3r i 4t ESO i Batxillerat: professorat, alumnat i famílies.
  • Jornada formativa per a personal orientador d'entorns educatius i laborals: “Creant futur amb l’FP”
  • Realització de recursos informatius sobre les opcions de formació i millora de l'ocupabilitat: vídeo-tutorials, infografies, presentacions animades, gamificació, webinars.
  • Tallers presencials i webinars per a millorar les tàctiques i habilitats personals per a trobar treball.
  • Exposició d'informació sobre el teixit empresarial, sobre les seues necessitats de personal, els perfils professionals de les seues organitzacions i la seua implicació en la formació: enregistrament de vídeos, àudios, infografies.
  • Jornada d'emprenedoria i innovació social: "Reptes d'emprenedoria social en el territori".
  • Evolució en la imatge de la marca Actaio i impuls de la visibilitat en Internet i xarxes socials.

Actualització del diagnòstic realitzat en 2017 i plantejament de les següents 10 línies estratègiques per a les actuacions futures en Actaio. Línies estratègiques:

Ocupabilitat, igualtat d'oportunitats i inserció laboral.

  • Foment de l'accés de joves a la primera ocupació i retenció de talent.
  • Programes dirigits a la inserció de persones desocupades.
  • Foment de cultura emprenedora i desenvolupament d'iniciatives emprenedores i d'autoocupació.

Qualitat de l'ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d'obra.

  • Impuls al diàleg social.
  • Augment de l'estabilitat, mitjançant la disminució de la temporalitat.
  • LÍNIA COVID-19: Reformular les mesures de seguretat i salut laboral i adaptar-les a la situació actual.
  • Incorporació de mesures per a combatre i reduir pràctiques de l'economia submergida.
  • Ajudes a la conciliació familiar i laboral.
  • Donar suport a la responsabilitat social i empresarial.
  • Participació del treballador/a en l'empresa (gestió, beneficis, propietat).

Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits.

  • Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits (joves, majors de 45 anys, aturats de llarga duració, persones amb diversitat funcional).
  • Coordinació entre els diferents agents que treballen amb aquests col·lectius per a la seua inserció en el mercat laboral.
  • Suport a col·lectius en risc d'exclusió social.
  • Emprenedoria i autoocupació com a eines d'apoderament del col·lectiu desfavorit.

Millora de les qualificacions laborals de la població i de l'adequació del sistema de formació local a les necessitats territorials.

  • Formació per a persones ocupades i qualificació professional.
  • Formació per a persones desocupades i requalificació.
  • Promoció de l'adquisició de competències transversals.
  • Formació per a joves menors de 30 anys.
  • Formació específica amb compromís de contractació.
  • Foment de la Formació Professional i impuls de la Formació Professional Dual.
  • Vinculació de l'empresa en el sistema educatiu.
  • Facilitar a la població informació sobre el mercat laboral.
  • LÍNIA COVID-19: Foment de l'oferta d'FP relacionada amb la covid-19.

Consolidació del model productiu mitjançant l'impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment de major valor afegit, en el context del desenvolupament local.

  • LÍNIA COVID-19: Suport financer i atenció a pimes, micropimes i autònoms en dificultats.
  • Atracció d'empreses i creixement empresarial.
  • Crear sinergies per a unificar sectors productius del territori.
  • Impuls a una agricultura comercial sostenible.
  • Aprofitament del potencial endogen del comerç i exportar-lo via en línia.
  • Suport a empreses del sector turístic, mitjançant polítiques coordinades supramunicipals, comarcals i metropolitanes.
  • Foment d'accions dirigides a l'impuls d'activitats industrials i logístiques.
  • Processos d'internacionalització empresarial.
  • Suport a territoris, comarques i municipis desfavorits.
  • Impuls de la I+D+i en les empresa.

Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones.

  • Fomentar la igualtat entre homes i dones.
  • Mecanismes d'antidiscriminació.
  • Millora de l'ocupació, i de l'accés al mateix de les dones.
  • LÍNIA COVID-19: Regulació del teletreball i conciliació.

Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics.

  • Millora de la dotació de serveis públics i equipaments i infraestructura per a les activitats industrials.
  • Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats com el medi rural.
  • Millora de les comunicacions internes i externes relatives al transport entre les dues àrees funcionals.
  • LÍNIA COVID-19: Adaptació de les instal·lacions de les infraestructures a les noves exigències sanitàries.

Estructura territorial i xarxes internes.

  • Foment de la cooperació amb agents públics i privats en temes d'ocupació, formació i emprenedoria.
  • Involucrar a la ciutadania en els processos de participació per a la presa de decisions.
  • Impulsar l'associacionisme a escala territorial dels diferents actors i especialment dels col·lectius de joves.
  • LÍNIA COVID-19: Manteniment dels canals d'informació oberts a la ciutadania i a les empreses relatius a la covid-19.

Xarxes territorials externes, col·laboracions.

  • Iniciatives de col·laboració, comunicació i cooperació de diferents àrees empresarials, incloses les de fora del territori.
  • Impuls a la internacionalització de les empreses.
  • Afavorir xarxes externes de coneixement.

Transversalitat de la innovació.

  • Millora de la transferència de coneixement, entre els centres d'investigació i universitats, les empreses i els centres d'FP.
  • Oferta de serveis innovadors dirigits a les empreses i assessorament a aquestes.
  • Suport als ecosistemes territorials d'innovació i emprenedoria a través de la formació destinada a la innovació.
  • Promoció de clústers territorials de la innovació (CTI).

Document Estratègia Territorial

 

 

Formació professional, innovació i transformació digital per al desenvolupament local

Aquest projecte dona continuïtat a les accions empreses en el projecte experimental anterior, adaptant-les al canviant escenari socioeconòmic del COVID-19 i tenint en compte els eixos de l'Estratègia d'Ocupació de la Comunitat Valenciana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos en l'Agenda 2030. Se segueix en la línia de: impulsar la formació professional, la col·laboració amb el teixit empresarial i productiu, formació en línia sobre habilitats per a la inserció laboral i l'ampliació de la xarxa d'agents territorials.

Accions:

  • Activitats per a fomentar la matriculació en F.P. en grups de 3º i 4° d'ESO, Batxillerat i escola d'adults: Xarrades i dinàmiques amb alumnat, família i professorat. Webinars sobre les característiques de la FP. Estudi d'opinió sobre l'FP. Mapa de formació. Formació en línia per a personal d'orientació i docents. Vídeos amb històries d'FP.
  • Estudis d'investigació sobre mercat laboral en el territori.
  • Webinar sobre emprenedoria social.
  • Activitats de col·laboració amb empreses: “Café amb…”, “Tour Virtual per l'empresa…” i “Fuck up fridays”.
  • Realització de les Jornades de l'Agenda 2030 del Treball Decent i el Creixement Econòmic, per a donar a conéixer les bones pràctiques en gestió de persones.
  • Desenvolupament de grups d'itineraris en línia per la inserció laboral.
  • Accions de millora de l'ocupabilitat: webinars, tallers temàtics en línia, elaboració de recursos informatius.

Formació professional, innovació i qualificació per al desevolupament local

Accions

  • Programa “Impulsa Ocupació”: Itineraris d'inserció laboral.
  • Catàleg amb activitats formatives presencials/en línia per a estudiants, persones desocupades i ocupades.
  • Realització de Cafés amb…, Tours virtuals amb…, Empresa-Cerca  i visites empresa-escola.
  • Directes “Actaio Live” en Instagram sobre temàtica laboral i/o formativa.
  • Publicació de borses d'ocupació, ofertes laborals i informació sobre el mercat laboral.
  • Canal d'assessorament 24h en temes de treball, formació, emprenedoria, cerca d’ocupació, relacions laborals, etc.
  • Divulgació sobre la cultura empresarial mitjançant “La setmana de …”
  • Investigacions sobre el mercat laboral, opinió sobre l'FP en alumnat de secundària, necessitats formatives en les empreses, ocupabilitat dels cicles formatius.

Formació professional, innovació i transformació digital per al desenvolupament local

Aquest projecte dona continuïtat a les accions empreses en el projecte experimental anterior, on es treballarà la qualificació de la població a través del sistema integrat de formació professional, com a resposta a les necessitats del teixit empresarial, l'empresa com a agent clau per a l'atracció i desenvolupament del capital humà, l'ocupabilitat, igualtat d'oportunitats i inserció laboral a través de noves metodologies adaptades a l'entorn digital i finalment, la consolidació d'estructura territorial i xarxes internes.
Com en anys anteriors, totes aquestes accions s'oferiran a les localitats que comprenen les àrees funcionals del Projecte Actaio (Alcoi i La Vall d'Albaida).

Accions:

  • Activitats per a fomentar la matriculació en F.P. en grups d'ESO, Batxillerat i escola d'adults: Xarrades i dinàmiques amb alumnat, família i professorat. Webinars sobre les característiques de la FP. Estudi d'opinió sobre l'FP. Mapa de formació. Formació en línia per a personal d'orientació i docents. Vídeos amb històries d'alumnes d'FP.
  • Estudis d'investigació sobre mercat laboral en el territori.
  • Webinar sobre emprenedoria social i temes relacionats en l'ocupabilitat.
  • Activitats de col·laboració amb empreses:"Realidades FP".
  • Realització de les Jornades de l'Agenda 2030 del Treball Decent i el Creixement Econòmic, per a donar a conéixer les bones pràctiques en gestió de persones.
  • Desenvolupament de grups d'itineraris presencials per la inserció laboral.
  • Accions de millora de l'ocupabilitat: webinars, tallers temàtics en línia i presencials, elaboració de recursos informatius.