Avís Legal y Politica de Privacitat

Avís Legal y Politica de Privacita

1. Informació legal

En compliment del qual es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i altres normes de legal aplicació, es posa en coneixement dels usuaris del portal www.actaio.es les següents dades d’informació general:

  1. El present portal ha sigut creat i mantingut a instàncies de l’Ajuntament d’Ontinyent, dins de l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local d’Alcoi-Ibi-Ontinyent, d’ara en avant l’Ajuntament.
  2. El domicili social està situat en: *Carrer les Eres, 48 03440 Ibi (Alacant), Espanya.
  3. Els usuaris podran establir una comunicació directa i efectiva amb la signatura mitjançant comunicació escrita remesa en el domicili indicat en el punt 2 dels quals componen aquesta informació general, així com utilitzant qualsevol dels següents mitjans:
   Email: info@ibi.es  Tel.96 555 24 50

2. Condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les citades condicions i a observar el disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement. Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat a mantindre-la en secret i a fer d’ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l’usuari respondrà de la utilització que d’ella hagen pogut fer terceres persones.

3. Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts d’aquest servidor web, són propietat de l’exclusiva dels seus respectius titulars legítims. En conseqüència, queda prohibida la reproducció, emmagatzematge (excepte aquell necessari per a la càrrega d’aquest lloc web en el navegador o emmagatzematge temporal), transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol mitjà o procediment, de tot o part dels continguts subjectes a drets exclusius del titular legítim excepte en el cas de mediar autorització prèvia i expressa a aquest efecte.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996 de 12 d’Abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998 de 6 de març d’incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades, resultant així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

4. Enllaços

L’usuari podrà trobar diversos enllaços en pàgines externes sobre les quals l’Ajuntament no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat. La seua única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació en internet relacionades amb els serveis oferits o de caràcter general. La seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial que, en el seu cas, puguen correspondre als seus autors i titulars legítims.

L’Ajuntament no es fa responsable dels continguts als quals s’accedisca en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en aquests, ni de l’ús que d’aquells es realitze, ni de la seua disponibilitat tècnica. No obstant això, l’Ajuntament es compromet a fer el possible per a evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal o que promoguen activitats il·lícites. En cas que tinga coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, li preguem que ens el comunique immediatament mitjançant comunicació dirigida a les adreces de correu postal i electrònic referides en l’encapçalament d’aquest Avís Legal, i l’Ajuntament es compromet a actuar amb la deguda diligència per a eliminar o inutilitzar aquest enllaç.

5. Limitació de responsabilitat

L’Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-lo sense previ avís.

L’Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir mitjançant o a través d’enllaços situats en el lloc web de l’ajuntament.

En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seues pàgines web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.

L’Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, o a conseqüència d’ajustaments o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ajuntament.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substitueix la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut d’aquests, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l’usuari contrastar la citada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si escau, o amb l’obrant en les dependències pertinents de l’Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, l’Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l’ús d’aquesta informació poguera ocasionar. l’Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís Legal.

6. Legislació

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel solo fet d’accedir a la pàgina web o obtindre la condició d’usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguen conéixer de qualsevol acció judicial derivada d’o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada per aquest.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no siga de naturalesa essencial per a l’existència d’aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.

7. Política de privacitat

A. Responsable del Tractament.

L’informem que les dades personals que Vosté ens facilite en el marc de la nostra relació contractual seran tractats per l’Ajuntament d’Ontinyent, amb domicili social en carrer les Eres, 48 03440 Ibi (Alacant), Espanya, (d’ara en avant, “l’Ajuntament”), amb les finalitats descrites a continuació.

Vosté confirma i garanteix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que aquests s’ajusten en el seu estat actual. En aquest sentit, Vosté es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produïra en els mateixos conforme s’estableix en l’apartat C ¨Drets de l’interessat¨.

B. Finalitats de tractament.

L’Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels propis empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, l’Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s’ajustarà escrupolosament al que disposa la Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la normativa de desplegament o connex que puga resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d’aquest portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en quins puga procedir-se a aquesta comunicació o es compte amb el consentiment exprés de l’interessat. De la mateixa manera, el tractament dels mateixos s’efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes.

Les dades seran tractades amb les següents finalitats:

  • Contestar consultes, sol·licituds o peticions.
  • Gestionar el servei sol·licitat, contestar sol·licituds, o tramitar peticions.
  • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre una sol·licitud.
  • Realitzar anàlisi i millores en la Web
  • Inscripció en jornada formativa

El nostre formulari de contacte compta amb el símbol * en els camps obligatoris. Si no es faciliten aqueixos camps, no ens serà possible contestar a la petició i per tant, no es permetrà l’enviament del formulari.

La base que legitima el tractament és el teu consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment.

Contacte de Xarxes Socials:

Les dades personals disponibles en els perfils de *RRSS, així com aquells que l’usuari proporcione al Responsable en contactar amb el mitjançant aquesta via, seran tractats amb la finalitat de:

  • Contestar a consultes, sol·licituds o peticions.
  • Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la sol·licitud, o tramitar una petició.
  • Establir una relació usuari-responsable, i crear una comunitat de seguidors.

En aquest cas el tractament, es basa en l’acceptació d’una relació contractual a l’entorn de la xarxa social que corresponga i conforme a les seues polítiques de Privacitat, per la qual cosa és recomanable que l’usuari consulte les mateixes.

Ajuntament d’Ibi, únicament podrà consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tindre un perfil específic. Aquests seran tractats tant temps com l’usuari ho permeta mitjançant les diferents interaccions que cada *RRSS permeta. Qualsevol rectificació de les dades o restricció d’informació o de publicacions, l’usuari ha de realitzar-la a través de la configuració del seu perfil en la pròpia xarxa social.

C. Seguretat de les dades

L’Ajuntament d’Ibi dóna gran importància a la seguretat de tota la informació d’identificació personal. Desafortunadament, la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura; per això, fem esforços i destinem recursos a millorar cada dia la nostra pàgina i que les funcionalitats que posem a la teua disposició siguen més segures.

Una vegada que hàgem rebut la seua informació, sobre aquestes dades hem implementat mesures de seguretat per a garantir l’accés, confidencialitat, integritat i evitar qualsevol pèrdua, mal ús i/o alteració de les dades que estan sota el nostre control. Per exemple, les nostres polítiques de seguretat i privacitat són revisades periòdicament i millorades segons siga necessari i només el personal autoritzat té accés a la informació de l’usuari.

D. Dades de navegació


L’Ajuntament d’Ibi solament registrarà dades anònimes respecte a la navegació dels usuaris, amb la finalitat d’obtindre dades estadístiques sobre data i hora d’accés al Web *Site, navegació, visites, ús de funcionalitats, descàrregues, visualitzacions. A més, amb la finalitat de conéixer l’eficàcia dels bàners i links que apunten al nostre lloc, identificarem també el link de procedència de la visita. Tota la informació obtinguda és completament anònima, i en cap cas podria ser utilitzada per a identificar a un usuari concret ni és possible associar-la amb una persona en particular, simplement ens servirà per a millorar el servei que oferim als nostres usuaris.

L’informem, així mateix, que durant la navegació i visita a les pàgines de l’Ajuntament d’Ibi podem utilitzar balises de seguiment i cookies, que ens permeten adequar els nostres serveis i productes a les preferències i interessos dels usuaris i visitants. En cas de visitants de la pàgina, les dades que ens proporcionen aquestes balises de seguiment no poden ser associats a una persona concreta ni ens permeten obtindre una identificació directa de l’usuari.

E. Drets

D’acord amb la normativa vigent, Reglament UE 679/2016, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades i a amb la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals tens la possibilitat d’exercitar els següents drets personalíssims, acreditant de manera fefaent la teua identitat, bé a través de mitjans electrònics (en el cas de newsletters, comunicacions i correus electrònics) o bé a través de comunicació per escrit dirigida al nostre Responsable de Privacitat. Els teus drets són els següents:

  • Dret a revocar el teu consentiment i sol·licitar-nos que no processem les teues dades.
  • Dret d’accés a la informació que disposem referent a la teua persona, amb especificació de les finalitats del tractament que realitzem i les comunicacions que hem realitzat a terceres administracions i empreses, bé per trobar-se autoritzades per llei o per ser necessàries per a la prestació del servei que ens has sol·licitat, bé per haver atorgat el teu consentiment.
  • Dret de rectificació de les teues dades, pel qual actualitzarem i posarem al dia la informació i dades que disposem segons la informació que ens facilites.
  • Dret a la supressió de les teues dades, una compliments els terminis legals de conservació fixats per la normativa d’aplicació.
  • Dret a oposar-te al fet que realitzem qualsevol activitat de tractament de les teues dades, a través de la revocació de la teua autorització/consentiment.
  • Dret a limitar el tractament de les teues dades, com en cas que interposes una reclamació o vulgues que conservem les teues dades per un termini superior, evitant la seua supressió.
  • Dret a la portabilitat de les teues dades, pel qual et facilitarem en un format d’arxiu de lectura comuna aquelles dades que ens has facilitat en el moment del teu registre com a usuari.

A més, t’informem que sempre podràs acudir a l’Autoritat de Control Espanyola de Protecció de Dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es) per a sol·licitar la seua tutela o interposar una reclamació en relació al tractament de dades personals.

F. Responsable del tractament

En qualsevol moment ens podràs sol·licitar, de manera totalment gratuïta, bé per carta o a través de correu electrònic, l’exercici dels seus drets, havent d’incorporar a la seua sol·licitud fotocopia del seu DNI/NIE/Passaport, ja que es tracta d’un dret personalíssim.

Les teues sol·licituds hauràs d’enviar-les al nostre Responsable de Privacitat en la següent adreça:

Ajuntament d’Ibi. *Carrer Els Eres, 48 03440 Ibi (Alacant). Tel. 96 555 24 50 Correu: info@ibi.es

Delegat de Protecció de Dades:

Pots dirigir-te de qualsevol forma per a comunicar-te amb nosaltres.

G. Canvis en la Política de Privacitat:

De tant en tant podrem modificar o adaptar la nostra Política de Privacitat i Tractament de dades de Caràcter Personal. Les modificacions seran comunicades als nostres usuaris.