Actaio participa a la Taula de la Formació Professional a Ontinyent

El passat 13 de juliol, a sol·licitud de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ontinynet, es va reunir la Taula de la Formació Professional en aquesta localitat. Els assistents van ratificar la importància d’aquest òrgan al renovar el seu compromís de seguir participant activament.

En aquesta trobada, presidida pel regidor d’Educació i Esports, Óscar Borrell Morant, Pablo Úbeda, regidor de Promoció Econòmica i coordinat per Emilia Tortosa, Tècnica d’Educació, van participar representants de centres de formació professional de la localitat, del SERVEF Formació, de COEVAL i les tècniques del Projecte Experimental II de l’Acord Territorial per a l’ocupació i el desenvolupament local, Actaio.

En aquesta reunió de la taula es van abordar temes que afecten directament a la situació d’aquesta modalitat de formació a la localitat. Es va parlar sobre aspectes relacionats amb la matriculació, accions a emprendre que podrien millorar la mateixa i de les propostes d’actuació extretes del treball en la Xarxa Estatal de Ciutats Educatives (Red Estatal de Ciudades Educadoras, RECE).

També es van plantejar aspectes a millorar des de les administracions generals com terminis de matriculació i la implicació de les mateixes en la determinació de les especialitats formatives a impartir, així com a l’adaptació de les mateixes a les necessitats del territori.

Des d´Actaio, fent-se ressò de la problemàtica plantejada pels centres de formació i representants empresarials, es va assenyalar la pertinència de realitzar una sèrie d’accions que contribuisquen al fet que la Formació Professional responga a les necessitats del territori. En aquest sentit es va plantejar la creació d’un Observatori que englobe els suggeriments dels diferents signants de l’Acord per analitzar la informació amb vista a ser òrgan consultiu i convertir-se en referent per a les administracions públiques a l’hora d’elaborar els plans de Formació en Ocupacions.

Així mateix, es van fer propostes de caràcter local i comarcal com:

  • Vertebració del territori a través de la millora del sistema de transport públic a la comarca de la Vall d’Albaida
  • Creació d’un centre CIFP (Centre Integrat de Formació Professional) a Ontinyent
  • Realització de jornades genèriques al llarg de tot l’any que engloben a tots els agents implicats (pares, empreses, alumnat d’ESO ….)

Els integrants de la Taula de la Formació Professional que organitza la Regidoria d’Educació i Esports de l’Ajuntament d’Ontinyent es reuniran novament a l’octubre de 2018.


Actaio participa en la Mesa de la Formación Profesional en Ontinyent

El pasado 13 de julio, a solicitud de la Concejalía de Educación del Ajuntament d’Ontinyent, se reunió la Mesa de la Formación Profesional en dicha localidad. Los asistentes ratificaron la importancia de esta órgano al renovar su compromiso de seguir participando activamente en ella.

En este encuentro, presidido por el concejal de Educación y Deportes, Óscar Borrell Morant, Pablo Úbeda, Concejal de Promoción Económica y coordinado por Emilia Tortosa, Técnica de Educación, participaron representantes de centros de formación profesional de la localidad, del SERVEF Formación, de COEVAL y las tècnicas de Proyecto Experimental II del Acuerdo Territorial para el empleo y el desarrollo local, Actaio.

En esta reunión de la mesa se abordaron temas que afectan directamente a la situación de esta modalidad de formación en la localidad. Se habló sobre aspectos relacionados con la matriculación, acciones a emprender que podrían mejorar la misma y de la propuestas de actuación extraídas del trabajo en la Red Estatal de Ciudades Educativas (RECE).

También se plantearon aspectos a mejorar desde las Administraciones Generales como plazos de matriculación y la implicación de la misma en la determinación de las especialidades formativas a impartir, así como, a la adaptación de las mismas a las necesidades del territorio.

Desde Actaio, haciéndose eco de la problemática planteada por los centros de formación y representantes empresariales, se señaló la pertinencia de realizar una serie de acciones que contribuyan a que la Formación Profesional responda a las necesidades del territorio. En este sentido se planteó la creación de un Observatorio que englobe las sugerencias de los distintos firmantes del Acuerdo para se analice la información con vistas a ser órgano consultivo y convertirse en referente para las Administraciones públicas a la hora de elaborar los planes de Formación en Ocupaciones.

Así mismo, se hicieron propuestas de carácter local y comarcal como:

  • Vertebración del territorio a través de la mejora del sistema de transporte público en la comarca Vall d’Albaida
  • Creación de un centro CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional en Ontinyent
  • Realización de jornadas genéricas a lo largo de todo el año que engloben a todos los agentes implicados (padres, empresas, alumnado de ESO….)

Los integrantes de la Mesa de la Formación Profesional que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ontinyent se reunirán nuevamente en Octubre de 2018.