Empresaris, educadors i Conselleria d’Educació intercanvien opinions al voltant de la implementació de la Formació Professional Dual

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local, Actaio, a través del “Projecte Experimental II: Formació – Innovació – Indústria 4.0” ha organitzat l’encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”. Una activitat que ha estat dirigida a treballadors i treballadores de gestió de RRHH de les empreses privades i públiques, a nous emprenedors i emprenedores, així com als professors de Formació Professional de la zona.

Com que l’objectiu primordial de la Formació Professional Dual és prestigiar i valorar la transferència de coneixement entre l’empresa i l’aprenent, “l´aprendre fent”, el que es considera com a aposta de futur per millorar l’ocupabilitat del nou mercat de treball i aconseguir el canvi necessari del model productiu, molt més exigent i competitiu, es convoca aquest encontre. Aquest ha sigut un èxit, tot i que han assistit quasi mig centenar de  persones, amb una assistència massiva per part del professorat responsable de la Formació Professional.

Van participar, Rafael Chordá, Cap de Secció, i Paqui Boluda, Assessora Tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, encarregats així mateix de les pràctiques formatives en la empresa (FCT, FPD i pràctiques en Europa) en la seua ponència “La Formació Professional Dual del Sistema Educatiu en la Comunitat Valenciana”.

Procediment d’execució de la Formació Professional Dual

Rafael Chordá i Paqui Boluda ens van descriure tot el procediment que s’ha de seguir dintre de la Formació Professional Dual, des que el Centre Formatiu sol.licita un cicle en dual, fins que es materialitza en un conveni de col.laboració i l´alumnat acudeix  a fer les pràctiques formatives en l’empresa.

Per açò, la ponència va estar estructurada en dues parts:

 • Per una banda, la que fa referència al Centre de Formació, respecte a la:
  • Sol.licitud d´autorització del projecte de la Fp dual
  • Gestió del conveni d´FP dual amb empreses privades i ens locals
  • Incorporació de l’alumnat en l’empresa
 • A l´altra banda, la que fa referència a les Empreses, on ens expliquen:
  • Requisits de les empreses participants
  • Requisits de l´instructor/a
  • Cursos de formació per a instructors/es d´empreses
  • Models de relació alumnat-empreses

La Formació Professional Dual des del centre de formació

Rafael Chordá, Cap de Secció, i Paqui Boluda, Assessora Tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports. Encontre "FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA"
Rafael Chordá, Cap de Secció, i Paqui Boluda, Assessora Tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports. Encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”

Paqui Boluda ens va fer un recorregut des que es sol.licita un cicle de Formació Professional Dual fins que s´incorpora l´alumnat a l´empresa.

Ens remarca que, com que des de Conselleria sempre s´aposta per una Formació Professional de qualitat, i per açò en aquesta modalitat, la Formació Professional Dual,  en la que l’alumnat passa una part de la seua formació treballant en l’empresa, ha de ser remunerada tot i que és un element molt motivador per al participant: “ els alumnes es desanimen i per a que siguen unes pràctiques sense remuneració ja tenim l´altra modalitat, l´FCT”.

Paqui Boluda va posar molt d’èmfasi en el fet que hi ha  que aconseguir beques per al nostre alumnat per part dels agents implicats: Empresa i Centres de Formació. Sap que per a les xicotetes empreses és un gran esforç, però és molt important aconseguir-les com a via de remuneració del participant.

Segons Boluda: “Ja hi ha moltes empreses que han subscrit el Conveni i que estan utilitzant la modalitat beca, encara que no totes les empreses paguen el mateix als alumnes, l’import de les beques oscil·la, entre 3 i 6 € l’hora”.

També ens va fer menció a l´esborrany del nou Decret de la Formació Professional Dual i ens va explicar com una part important d´aquest nou Decret serà la obligatorietat de que totes les pràctiques d´FPD seran remunerades.

La participació per part de tots els assistents va ser molt dinàmica, tenint lloc multitud d’intervencions,  donant-se un important intercanvi d’informació.

Les demandes de l’empresa en la Formació Professional Dual

Un dels empresaris assistents va fer una reflexió en la que ens va plantejar  que la Formació Professional Dual hauria de pensar també en l´empresari i demanar-li opinió per tal que “funcione adequadament com passa en altres països”.

Ens parlà de com les empreses de la zona són majoritàriament microempreses, un 80%. Tenen pocs treballadors, el que dificulta tenir alumnat en formació. Per tant, s’haurà de buscar un model de Formació Professional Dual que s´adapte a aquesta realitat del teixit empresarial característic d’aquesta zona: “amb el model que tenim d´FPD, si no canvien coses, és impossible que funcione”.

Comentà que, si les característiques més identificatives de la Formació Professional Dual són, una que les empreses acosten la tecnologia als alumnes i l´altra que és una forma molt efectiva de selecció de treballador/es seguint el treball que els alumnes fan a l’empresa, hem de donar facilitat a les empreses per a que puguen dur a terme l´FPD tot i que es una manera de millorar l’ocupació col·laborant amb la reducció de les elevades xifres d’atur dels joves.

Des d´Actaio podem constatar que la Formació Professional a Espanya no acaba d’arrelar, només un 24% decideix estudiar FP, enfront d’un 34% de mitjana a Europa, destacant Àustria (58%) i Alemanya (49%), segons un informe realitzat per l’Institut de la empresa Familiar. I encara és menor el percentatge dels joves que escullen la FP Dual com a opció, escassament el 3% del total de matriculats, enfront del 60% d’Alemanya. I això que des de 2012 els estudiants espanyols que han optat per aquesta modalitat s’han incrementat un 457%.

Vicent Donat, representant de COEVAL, va remarcar als tècnics de Consellería participants que és important que exposen a l’Administració tots els problemes que estan plantejant-se per a poder millorar el model de la Formació Professional Dual per tal d’impulsar-la, donat que és una opció molt avantatjosa a nivell d’adaptació a les necessitats empresarials.

Paqui Boluda va assegurar que ells demanen i traslladen tota la informació de totes les aportacions per després fer-les arribar a Conselleria. Comentà: “la modalitat de Formació Professional Dual fa poc temps que està funcionant, 4 anys, pel que hi han moltes errades i s´ha d intentar canviar-les entre tots els implicats”.

Encontre "FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA"
Rafael Chordá, Cap de Secció, i Paqui Boluda, Assessora Tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports. Encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”

La Formació Professional Dual des de l´empresa

Rafael Chordá va explicar quins son el pasos a seguir i la documentació requerida  per tal de signar un conveni amb una empresa.

El professor d´un dels instituts assistents va fer una pregunta molt interessant:  “Quan es signa un conveni amb una empresa hi ha algun lloc on estan totes les empreses signants de Formació Professional Dual i així no haber de duplicar i no tornar a fer tota la feina?”.

Els tècnics li van confirmar que des de Conselleria ja estan fent-se uns “Convenis Marco”, i un exemple és el del Consorci De Bombers, on s’ha firmat un conveni per a poder fer diferents tipus de mòduls en la mateixa empresa i en diferents localitats però que encara no es generalizable, per ara és una tendència.

Carol, membre del Projecte Experimental II de Actaio, també va preguntar als tècnics de Conselleria respecte els cursos d´instructor. Si aquests només es fan a València, Alacant i Castelló o també hi ha possibilitat de que es puguen fer en alguna zona com la Vall d´Albaida. A la qual cosa els tècnics van respondre que de moment no es fan en una altre lloc però que és una bona idea i que es plantejarà.

També es va parlar al voltant de que un alumne/a en un centre de treball puguera tenir més d’un instructor/a especialment en empreses grans amb diferents àrees o seccions, el que faria un aprenentatge més complet sempre i quan estiguera en un treballador de l’empresa que li puguera explicar i supervisar el treball.

Ates que la Formació Professional Dual naix amb els objectius següents:

 • Atraure més alumnat a la Formació Professional
 • Disminuir l’abandonament escolar afegint motivació a la formació
 • Facilitar la inserció laboral
 • Reduir l’elevada taxa d’atur juvenil

I tras les aportacions que es van fer al llarg de la ponència, acabem reafirmant la importància i la necessitat de generalitzar l´FP Dual com a opció per tal de qualificar a l’alumnat de manera adaptada a les necessitats de les ’empresas. Per tal cosa, és fonamental dissenyar un model que s’ajuste a les diferents particularitats del territori i d’aquesta modalitat de formació. Per a aquest objectiu és primordial la implicació i la comunicació entre els diferents agents: Centres de Formació, Empreses i Administració.


Empresarios, educadores y Consellería de Educación intercambian opiniones sobre la implementación de la FP Dual

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local, Actaio, a través del “Proyecto Experimental II: Formación – Innovación – Industria 4.0” ha organizado el encuentro “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”. Una actividad que ha sido dirigida a trabajadores y trabajadoras de gestión de RRHH de las empresas privadas y públicas, a nuevos emprendedores y emprendedoras, así como a los profesores de Formación Profesional de la zona.

Como el objetivo primordial de la Formación Profesional Dual es prestigiar y valorar la transferencia de conocimiento entre la empresa y el aprendiz, “el aprender haciendo”, lo que se considera como apuesta de futuro para mejorar la empleabilidad del nuevo mercado de trabajo y conseguir el cambio necesario del modelo productivo, mucho más exigente y competitivo, se convoca este encuentro. Éste ha sido un éxito, han asistido casi medio centenar de personas, con una asistencia masiva por parte del profesorado responsable de la Formación Profesional.

Participaron, Rafael Chordá, Jefe de Sección, y Paqui Boluda, Asesora Técnica, ambos de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, encargados asimismo de las prácticas formativas en la empresa (FCT, FPD y prácticas en Europa) en su ponencia “La Formació Professional Dual del Sistema Educatiu en la Comunitat Valenciana”.

Procedimiento de ejecución de la Formación Profesional Dual

Rafael Chordá y Paqui Boluda nos describieron todo el procedimiento a seguir dentro de la Formación Profesional Dual, desde que el Centro Formativo solicita un ciclo en dual, hasta que se materializa en un convenio de colaboración y el alumnado acude a hacer las prácticas formativas en la empresa.

Por ello, la ponencia ha sido estructurada en dos partes:

 • Por un lado, hace referencia al Centro de formación, respecto a la:
  • Solicitud de autorización del proyecto de la FPD
  • Gestión del convenio de FP dual con empresas privadas y entes locales
  • Incorporación de los alumnos en la empresa
 • En la otra parte, hace referencia a las empresas, donde nos cuentan:
  • Requisitos de las empresas participantes
  • Requisitos del instructor / a
  • Cursos de formación para instructores / as de empresas
  • Modelos de relación alumnado-empresas

La Formación Profesional Dual desde el Centro de Formación

Paqui Boluda nos hizo un recorrido desde que se solicita un ciclo de FP Dual hasta que se incorpora alumnado en la empresa.

Nos remarca que, desde Conselleria siempre se apuesta por una FP de calidad, y por ello en esta modalidad, la FP Dual, en la que el alumnado pasa una parte de su formación trabajando en la empresa, debe ser remunerada aunque es un elemento muy motivador para el participante: “los alumnos se desaniman y para que sean unas prácticas sin remuneración ya tenemos otra modalidad, la FCT”.

Paqui Boluda puso mucho énfasis en el hecho de que se tiene que conseguir becas para nuestro alumnado por parte de los agentes implicados: Empresa y Centros de Formación. Sabe que para las pequeñas empresas es un gran esfuerzo, pero es muy importante conseguirlas como vía de remuneración del participante.

Según Boluda: “Ya hay muchas empresas que han suscrito el Convenio y que están utilizando la modalidad beca, aunque no todas las empresas pagan lo mismo a los alumnos, el importe de las becas oscila entre 3 y 6 € la hora “.

También nos hizo mención al borrador del nuevo Decreto de la Formación Profesional Dual y nos explicó que una parte importante de este nuevo Decreto será la obligatoriedad de que todas las prácticas de FPD serán remuneradas.

La participación por parte de todos los asistentes fue muy dinámica, teniendo lugar multitud de intervenciones, dándose un importante intercambio de información.

Las demandas de la empresa

Uno de los empresarios asistentes hizo una reflexión en la que nos planteó que la FP Dual debería pensar también con el empresario y pedirle opinión para que “funcione adecuadamente como ocurre en otros países”.

Nos habló de cómo las empresas de la zona son mayoritariamente microempresas, un 80%. Que tienen pocos trabajadores, lo que dificulta tener alumnado en formación. Por lo tanto, se deberá buscar un modelo de Formación Profesional Dual que se adapte a esta realidad del tejido empresarial característico de esta zona: “con el modelo que tenemos de FPD, si no se cambian cosas, es imposible que funcione”.

Comentó que, si las características más identificativas de la Formación Profesional Dual son, que las empresas acerquen la tecnología a los alumnos y  la otra que es una forma muy efectiva de selección de trabajadores/as siguiendo el trabajo que los alumnos hacen en la empresa, debemos dar facilidad a las empresas para que puedan llevar a cabo la FPD aunque sea una manera de mejorar el empleo colaborando con la reducción de las elevadas cifras de paro de los jóvenes.

Desde Actaio podemos constatar que la Formación Profesional en España no acaba de arraigar, sólo un 24% decide estudiar FP, frente a un 34% de media en Europa, destacando Austria (58%) y Alemania (49%), según un informe realizado por el Instituto de la empresa Familiar. Y aunque es menor el porcentaje de los jóvenes que eligen la FP Dual como opción, escasamente el 3% del total de matriculados, frente al 60% de Alemania. Y eso que desde 2012 los estudiantes españoles que han optado por esta modalidad se han incrementado un 457%.

Vicente Donat, representante de COEVAL, remarcó a los técnicos de Consellería participantes que es importante que expongan a la Administración todos los problemas que están planteándose para poder mejorar el modelo de la Formación Profesional Dual para impulsarla, dado que es una opción muy ventajosa a nivel de adaptación a las necesidades empresariales.

Paqui Boluda aseguró que ellos recopilan y trasladan toda la información de todas las aportaciones para luego hacerlas llegar a Conselleria. Comentó: “la modalidad de Formación Profesional Dual hace poco tiempo que está funcionando, 4 años, por lo que hay muchos errores y se tiene que intentar cambiarlos entre todos los implicados”.

La Formación Profesional Dual desde la empresa

Rafael Chordá explicó cuáles son el pasos a seguir y la documentación requerida para firmar un convenio con una empresa.

El profesor de uno de los institutos asistentes hizo una pregunta muy interesante: “Cuando se firma un convenio con una empresa hay algún lugar donde están todas las empresas firmantes de Formación Profesional Dual para no tener que duplicar y no volver a hacer toda la trabajo?”.

Los técnicos le contestaron que desde Conselleria ya están haciéndose unos “Convenios Marco”, y un ejemplo es el del Consorcio De Bomberos, donde se ha firmado un convenio para poder hacer diferentes tipos de módulos en la misma empresa y en diferentes localidades, pero que aún no es generalizable, por ahora es una tendencia.

Carol, miembro del Proyecto Actaio, también preguntó a los técnicos de Conselleria respecto a los cursos de instructores. Si éstos sólo se hacen en Valencia, Alicante y Castellón o también hay posibilidad de que se puedan hacer en alguna zona como la Vall d’Albaida. A lo  que los técnicos respondieron que de momento no se hacen en otro lugar pero que es una buena idea y que se planteará.

También se habló sobre que un alumno / a en un centro de trabajo pudiera tener más de un instructor / a especialmente en empresas grandes con diferentes áreas o secciones, lo que haría un aprendizaje más completo siempre que  estuviera con un trabajador de la empresa que le pudiera explicar y supervisar el trabajo.

Dado que la Formación Profesional Dual nace con los siguientes objetivos:

 • Atraer a más alumnos a la FP
 • Disminuir el abandono escolar añadiendo motivación a la formación
 • Facilitar la inserción laboral
 • Reducir la elevada tasa de paro juvenil.

Y tras las aportaciones que se hicieron a lo largo de la ponencia, acabamos reafirmando la importancia y la necesidad de generalizar la FP Dual como opción para cualificar al alumnado de manera adaptada a las necesidades de las empresas. Para esto, es fundamental diseñar un modelo que se ajuste a las diferentes particularidades del territorio y de esta modalidad de formación. Para este objetivo es primordial la implicación y la comunicación entre los diferentes agentes: Centros de Formación, Empresas y Administración.